fbpx

Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hier vindt u alle informatie over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens:
Informatie over gegevensverwerking volgens artikel 13, lid 3 AVG (PDF, 424 KB)


 

1.Gegevensbescherming in het kort

 

Algemene informatie

Hieronder kunt u lezen wat met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring, die onder deze tekst staat.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het registreren van gegevens op onze website?

De gegevens op onze website worden verwerkt door de aanbieder van de website. De contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u ons die geeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. browser, besturingssysteem of tijd van uw bezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om onze website goed te laten werken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten heeft u wat uw gegevens betreft?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos informatie te ontvangen over de bron, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien mag u verzoeken om uw gegevens te rectificeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen over gegevensbescherming kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon vermelde adres. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U mag ook onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Details vindt u in onze privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking“.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden onderzocht. Dit gebeurt vooral met cookies en analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt doorgaans anoniem geanalyseerd zodat het niet tot u kan worden herleid. U kunt hiertegen bezwaar maken of de analyse onmogelijk maken door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in onze privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Informatie over de bezwaarmogelijkheden vindt u in onze privacyverklaring.

2. Algemene en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk, volgens de desbetreffende wet- en regelgeving en onze privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, hoe wij dat doen en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Wij willen u erop wijzen dat verzending van gegevens via internet (bijv. per e-mail) niet altijd veilig is. Het is onmogelijk te voorkomen dat derden toegang krijgen tot gegevens.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG

Kemptener Str. 17 - 24

87493 Lauben/Allgäu

Telefoon: 08374/92-0

E-Mail:

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres).

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u alleen maar een e-mail aan ons te sturen. Het intrekken laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de intrekking onverlet.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

Wanneer uw gegevens worden verwerkt volgens art. 6, lid 1, punt e of f AVG, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking om met uw specifieke situatie verband houdende redenen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In onze privacyverklaring wordt de rechtsgrondslag vermeld waarop een verwerking is gebaseerd. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij de betreffende persoonsgegevens van u niet meer verwerken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG).

Wanneer uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zulke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgens artikel 21, lid 2 AVG).

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit

Bij een inbreuk op de AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Dit recht bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht gegevens die wij met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u zelf of een derde te laten overdragen. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit uitsluitend indien het technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-encryptie

Op onze website wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de verzending van vertrouwelijke informatie, zoals bestellingen of vragen die u aan ons als aanbieder stuurt, SSL-resp. TLS-encryptie gebruikt. U kunt zien dat de verbinding versleuteld is als de adresregel van uw browser verandert van “http://” in “https://”; bovendien ziet u dan een slotje in de adresregel.

Als de SSL- resp. TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen derden de gegevens die u aan ons stuurt, niet lezen.

Inzage, blokkering, wissing en rectificatie

U heeft op grond van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron, ontvanger en het doel van de verwerking ervan en eventueel het recht op rectificatie, blokkering of wissing van uw gegevens. Hierover en over andere vragen over persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hiervoor kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang die controle duurt.
  • Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig werden/worden verwerkt, kunt u in plaats van wissing verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar u die nodig heeft om een rechtsvordering uit te oefenen, te onderbouwen of in te stellen, heeft u het recht in plaats van wissing te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens..
  • Wanneer u een bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG heeft ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat welke belangen het zwaarst wegen, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen die gegevens – afgezien van opslag – uitsluitend met uw toestemming of ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon worden verwerkt of wegens een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

 

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensverwerking benoemd voor onze onderneming, namelijk

Thomas Hug

IDKOM Networks GmbH

Dieselstraße 1

87437 Kempten (Allgäu)

Telefoon: 0831-59090-0

E-Mail:

4. Registratie van gegevens op onze website

 

Cookies

Serverlogbestanden

De provider van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenoemde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons stuurt. Het gaat om:

  •  browsertype en browserversie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • referrer URL;
  • hostnaam van de computer;
  • tijdstip serveraanvraag;
  • IP-adres;

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

Deze gegevens worden geregistreerd volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG. De aanbieder van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en een optimalisering van zijn website; daarom moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons met het contactformulier een vraag stuurt, worden uw gegevens van dat formulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen om uw vraag in behandeling te kunnen nemen en voor eventuele latere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De gegevens van het contactformulier worden derhalve uitsluitend verwerkt met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een e-mail te sturen. Het intrekken laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de intrekking onverlet.

De gegevens die u invult op het contactformulier, blijven bij ons totdat u ons vraagt die te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverlet.

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag inclusief alle persoonsgegevens (naam, vraag) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw vraag in behandeling te kunnen nemen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

Deze gegevens worden verwerkt volgens artikel 6, lid 1, punt b AVG voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is om voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle overige gevallen gebeurt de verwerking op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG) en/of onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, punt f AVG) omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een effectieve behandeling van vragen die aan ons worden gericht.

De gegevens die u ons per contactformulier stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt die te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverlet.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wii verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor zover de overeenkomst tot stand moet komen, inhoudelijk ingevuld of gewijzigd moet worden (contractgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, op grond waarvan de verwerking van gegevens is toegestaan om een overeenkomst uit te voeren of om vóór het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) uitsluitend voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen van deze dienst gebruik te maken of af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

 

Matomo (vroeger Piwik)

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de Open Source Webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van deze website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze wist.

De opslag van Matomo-cookies en het gebruik van dit analysetool geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De aanbieder van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser op een bepaalde manier in te stellen. Wij willen u echter erop wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt in uw browser een opt-out-cookie geplaatst; hierdoor wordt voorkomen dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Wanneer u uw cookies wist, wordt ook het opt-out-cookie van Matomo gewist. Deze opt-out moet u weer activeren wanneer u onze website weer bezoekt.

6. Plugins en tools

 

Google Web Fonts

Op deze website worden Web Fonts gebruikt om lettertypes uniform weer te geven. Deze fonts worden door Google lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met servers van Google.

Google Maps

Op deze website wordt via een API gebruik gemaakt van de kaartendienst Google Maps, aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op de verzending van deze gegevens.

Google Maps wordt gebruikt om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven en om de plaatsen die wij op onze website noemen, gemakkelijker te kunnen vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6, lid, punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google.