Dataskydd

Information om dataskyddet enligt GDPR

Här finns all information om insamling och behandling av personuppgifter:
Dataskyddsinformation enligt art. 13 avsn. 3 GDPR (PDF, 424 KB)


 

1.Dataskydd – en kort beskrivning

 

Allmän information

Följande avsnitt ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Med personuppgifter avses alla data som kan identifiera dig som person. Mer information om dataskyddet finns i vår dataskyddspolicy som du hittar efter denna text.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem är ansvarig för dataregistreringen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats sker genom webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter återfinns i impressum på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dels samlas dina uppgifter in genom att du skickar dem till oss. Det kan röra sig om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
Andra uppgifter registreras automatiskt vid besöket på webbplatsen genom våra IT-system. Det är främst tekniska uppgifter (t.ex. internetläsare, operativsystem eller tidpunkt för besöket). Registreringen av dessa uppgifter sker automatiskt när du går in på vår webbplats.

Vad används dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att vi skall kunna garantera ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas till att analysera dina användarvanor.

Vilka rättigheter har du när det gäller dinna uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfria upplysningar om ursprung, mottagare samt syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har dessutom rätt att begära rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. I denna fråga och även i andra ärenden som rör personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum. Du har även rätt att lämna in klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet.

Du har även rätt att under vissa omständigheter begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Se även dataskyddspolicyn under “Rätt till begränsning av behandlingen“.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan dina surfvanor utvärderas statistiskt. Detta sker framför allt genom cookies och med s.k. analysprogram. Analysen av dina surfvanor sker i regel anonymt; de kan inte ledas tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att avstå från att använda vissa verktyg. Mer information om detta återfinns i följande dataskyddspolicy.

Du kan invända mot denna analys, se vår dataskyddspolicy.

2. Allmänna hänvisningar och obligatorisk information

 

Dataintegritet

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och enligt lagstadgade dataskyddsföreskrifter samt denna dataskyddspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Med personuppgifter ases sådana uppgifter som kan användas till att identifiera dig som person. Föreliggande dataskyddspolicy förklarar vilka uppgifter som vi samlar och varför vi använder. Den beskriver även hur och i vilket syfte som detta görs.

Vi vill hänvisa till att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett heltäckande skydd av uppgifterna mot åtkomst genom tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarig instans

Ansvarig instans för databehandlingen på denna webbplats är:

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG

Kemptener Str. 17 - 24

87493 Lauben/Allgäu

Telefon: 08374/92-0

E-Mail:

Med ansvarig instans avses den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och medel för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallelse av samtycke till databehandling

Många databehandlingstransaktioner förutsätter ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som har lämnats. Det räcker då med att du skickar ett informellt e-postmeddelande till oss om återkallelsen. Rättmätigheten för den databehandling som har ägt rum fram till återkallelsen påverkas inte.

Rätt till invändning mot datainsamling i särskilda fall samt mot direktreklam (art. 21 GDPR)

Om databehandlingen sker på basis av art. 6 avsn. 1 lit. e eller f GDPR, har du när som helst rätt att av skäl som har att göra med din personliga situation, invända mot behandling av dina personuppgifter; detta gäller även för en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grund på vilken behandlingen vilar, framgår av denna dataskyddspolicy. Om du lämnar in en protest kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida inte vi kan uppvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen vilka överväger dina intressen, rättigheter och skyldigheter eller om behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk (protest enligt art. 21 avsn. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som rör dig avseende sådan reklam; detta gäller även för profilering om den står i samband med sådan direktreklam. Om du protesterar mot detta kommer dina personuppgifter sedan inte att användas i syfte att bedriva direktreklam (protest enligt art. 21 avsn. 2 GDPR).

Rätt till klagomål hos ansvarig tilllsynsmyndighet

Vid överträdelser av GDPR har den berörda personen rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det medlemsland där personen har sin ordinarie hemvist, arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten till klagomål gäller oaktat andra förvaltningsrättsliga eller lagstadgade rättsliga åtgärder.

Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att erhålla uppgifter som vi behandlar elektroniskt på basis av ditt samtycke eller i uppfyllandet av ett avtal, tillsända till dig eller tredje part i ett gängse, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar, som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL- resp. TLS-kryptering. Du ser att en uppkoppling är krypterad genom att läsarens adressrad växlar från “http://” till “https://” och att det finns en symbol med ett lås på läsarraden.

När SSL- resp. TLS-krypteringen är aktiverad kan tredje part inte läsa de data som du överför till oss.

Upplysning, spärrning, radering och rättelse

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du när som helst rätt till kostnadsfria upplysningar om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen, och ev. rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. I denna fråga och även i andra ärenden som rör personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum.

Rätt till begränsning av behandlingen 

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan då när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du bestrider korrektheten av dina personuppgifter som är lagrade hos oss behöver vi i regel tid på oss för att kontrollera detta. Under tiden som kontrollen pågår har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har ägt rum/äger rum på ett felaktigt sätt, kan du i stället för radering begära begränsning av databehandlingen.
  • När vi inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att i stället för radering begära begränsning av databehandlingen.
  • m du har inlämnat en protest enligt art. 21 avsn. 1 GDPR, måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är klarlagt vems intressen som överväger har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter behandlas – bortsett från lagring av dem – endast med ditt samtycke eller för hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk eller som skydd av de rättigheter som tillkommer en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl som har samband med ett viktigt offentligt intresse från EU:s eller en medlemsstats sida.

3. Dataskyddsombud

 

Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har anlitat ett dataskyddsombud för vårt företag.

Thomas Hug

IDKOM Networks GmbH

Dieselstrasse 1

87437 Kempten (Allgäu)

Telefon: 0831-59090-0

E-post:

4. Dataregistrering på vår webbplats

 

Cookies

Serverloggfiler

Operatören av webbplatsen samlar in och lagrar information automatiskt i s.k. serverloggfiler som din läsare skickar till oss automatiskt. Dessa är:

  •  Läsartyp och -version
  • Använt operativsystem
  • Referrer URL
  • Värdnamn för anropande dator
  • Tidpunkt för serverförfrågningen
  • IP-adress

Dessa data sammanförs inte med andra datakällor.

Registreringen av dessa uppgifter sker på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – serverloggfilerna måste registreras i detta syfte.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via ett kontaktformulär, kommer dina uppgifter från formuläret, inkl. de kontaktdata du har angivit där, att lagras hos oss så att vi kan behandla ärendet och ev. återkomma till dig med frågor. Dessa uppgifter lämnas inte vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av de data som har angivits i kontaktformuläret sker därför uteslutande på basis av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker då med att du skickar ett informellt e-postmeddelande till oss om återkallelsen. Rättmätigheten för den databehandling som har ägt rum fram till återkallelsen påverkas inte.

De uppgifter som du har lämnat i kontaktformuläret ligger kvar hos oss tills att du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller om syftet med datalagringen bortfaller (t.ex. efter avslutad handläggning av ditt ärende). Tvingande lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade förvaringsfrister – påverkas inte.

Förfrågning via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, lagras din förfrågning inkl. alla personuppgifter som har samband med den (namn, förfrågning) hos oss och behandlas så att vi kan handlägga ditt ärende. Dessa uppgifter lämnas inte vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna sker på basis av art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan har samband med fullgörandet av ett avtal eller krävs för genomförande av åtgärder före ett avtalstecknande. I samtliga övriga fall baseras behandlingen på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) och/eller på våra berättigade intressen (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR), eftersom vi har ett berättigat intresse av en effektiv behandling av förfrågningar som riktas till oss.

De data som du skickar till oss vid kontaktförfrågningar ligger kvar hos oss tills att du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller om syftet med datalagringen bortfaller (t.ex. efter avslutad behandling av ditt ärende). Tvingande lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade förvaringsfrister – påverkas inte.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning de behövs för motivering, innehållsutformning eller ändring av rättsförhållandet (beståndsuppgifter). Detta sker på basis av art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR som tillåter behandling av uppgifter för uppfyllande av ett avtal eller åtgärder inför ett avtalstecknande. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om ianspråktagandet av vår webbplats (användningsdata) endast i den mån det är nödvändigt för att möjliggöra eller debitera användaren användningen av tjänsten.

De insamlade kunduppgifterna raderas efter slutförandet av ordern eller när affärsrelationen upphör. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

5. Analysverktyg och reklam

 

Matomo (f.d. Piwik)

Denna webbplats använder Open Source webbanalystjänst Matomo. Matomo använder sig av s.k. cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som har genererats av cookien om användningen av webbplatsen lagras på vår server. IP-adressen anonymiseras före lagring.

Matomo-cookies ligger kvar i din enhet tills att du raderar dem.

Lagringen av Matomo-cookies och användningen av detta analysverktyg sker på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en anonymiserad analys av användaruppträdandet för att kunna optimera både webbplatsen och reklamen. Den information som har genererats av cookien om användningen av denna webbplats vidarebefordras inte till tredje part. Du kan förhindra lagring av cookies med en inställning i din läsarprogramvara; vi vill dock hänvisa till att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning.

Om du inte är införstådd med lagringen och användningen av dina personuppgifter kan du deaktivera lagringen och användningen här. I detta fall lagras en Opt-Out-cookie i din läsare som förhindrar att Matomo lagrar användningsdata. Om du raderar dina cookies får det till följd att även Matomo Opt-Out-cookie raderas. Opt-Out-åtgärden måste aktiveras igen nästa gång du besöker vår wwebbplats.

Facebook Pixel

I konversionsmätningssyfte använder sig denna webbplats av besökaråtgärdspixeln från Facebook. Leverantör av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De registrerade data överförs enligt Facebook även till USA och andra tredjepartsländer. På detta sätt kan webbplatsbesökarnas uppträdande följas upp, efter det att de har letts vidare till leverantörens webbplats efter att klickat på en Facebook-annons. Därigenom kan effektiviteten för Facebook-annonserna utvärderas i statistiska och marknadsforskningssyften, och kommande reklamåtgärder optimeras. De insamlade data är anonyma för oss som operatör av denna webbplats och vi kan inte dra slutsatser om användarnas identitet. Data lagras och behandlas emellertid av Facebook, så att en koppling till resp. användarprofil är möjlig, och Facebook kan använda data för egna reklamändamål, enligt Facebooks dataanvändningsriktlinje. Därigenom kan Facebook möjliggöra visning av reklamannonser på Facebooks sidor samt utanför Facebook. Vi som webbplatsoperatör kan inte påverka denna användning av data. Användningen av Facebook-pixeln äger rum på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder inklusive sociala medier. Om ett samtycke efterfrågas (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen endast på basis av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas. Dataöverföringen till USA stöds på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Här finns mer information:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Om personuppgifter registreras på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här, och vidarebefordras till Facebook, är vi och Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är därvid begränsat enbart till registreringen av uppgifterna och vidarebefordran av dem till Facebook. Den behandling genom Facebook som äger rum efter vidarebefordran ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åvilar oss gemensamt har definierats i en överenskommelse om gemensam behandling. Ordalydelsen i överenskommelsen framgår här:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse är vi ansvariga för tilldelandet av dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för den dataskyddsrättsligt säkra implementeringen av verktyget på vår webbplats. För Facebook-produkternas datasäkerhet är Facebook ansvarigt. Rättigheterna för berörda personer (t.ex. begäran om upplysningar) avseende de data som behandlas av Facebook kan hävdas direkt hos Facebook. Om du gör rättigheterna för berörda personer gällande hos oss, är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.
I dataskyddspolicyn vid Facebook återfinns mer information om skyddet av din privatsfär:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Dessutom kan du deaktivera remarketing-funktionen “Custom Audiences“ i sektionen inställningar för reklamannonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste då vara inloggad på Facebook.
Om du inte har något Facebook-konto kan du deaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

 

6. Plugins och verktyg

 

Google Web Fonts

Denna webbplats använder s.k. webbfonter för en enhetlig presentation av teckensnitt, vilka tillhandahålls av Google. Google-fonterna är lokalt installerade. Någon uppkoppling till Google-servrar äger inte rum.

Google Maps

Via ett API använder denna webbplats karttjänsten Google Maps. Operatör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att funktionerna i Google Maps skall kunna användas måste man lagra sin IP-adress. Denna information skickas i regel till en Google-server i USA och lagras där. Operatören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps äger rum i intresse av en tilltalande presentation av vår webbplats och en enklare sökning av de platser där du kan hitta oss. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata återfinns i Googles dataskyddspolicy.

Sociala medier (Facebook-plugins)

På denna webbplats har plugins från det sociala nätverket Facebook integrerats. Leverantör av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De registrerade data överförs enligt Facebook även till USA och andra tredjepartsländer. Du känner igen Facebook-plugins på Facebook-logotypen eller “gilla-knappen“ på denna webbplats. En översikt över Facebook-plugins finns här:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
När du besöker denna webbplats genereras en direkt koppling mellan din läsare och Facebook-servern via plugin. Facebook får då information att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks “gilla-knapp“ medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. Därigenom kan Facebook allokera besöket på webbplatsen till ditt användarkonto. Vi vill hänvisa till att vi som operatör av sidorna inte erhåller kännedom om innehållet i de överförda data eller användningen av data genom Facebook. Mer information finns i dataskyddspolicyn från Facebook på:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Om du inte önskar att Facebook kan koppla besöket på denna webbplats med ditt Facebook-användarkonto måste du logga ut från ditt Facebook-användarkonto.
Användningen av Facebook-plugins äger rum på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en så omfattande synlighet som möjligt i sociala medier. Om ett samtycke har efterfrågats sker behandlingen endast på basis av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas. Om personuppgifter registreras på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här, och överförs till Facebook, är vi och Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är därvid begränsat enbart till registreringen av uppgifterna och vidarebefordran av dem till Facebook. Den behandling genom Facebook som äger rum efter vidarebefordran ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åvilar oss gemensamt har definierats i en överenskommelse om gemensam behandling. Ordalydelsen i överenskommelsen framgår här:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse är vi ansvariga för tilldelandet av dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för den dataskyddsrättsligt säkra implementeringen av verktyget på vår webbplats. För Facebook-produkternas datasäkerhet är Facebook ansvarigt. Rättigheterna för berörda personer (t.ex. begäran om upplysningar) avseende de data som behandlas av Facebook kan hävdas direkt hos Facebook. Om du gör rättigheterna för berörda personer gällande hos oss, är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook. Dataöverföringen till USA stöds på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Här finns mer information:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och
https://www.facebook.com/policy.php.